om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 16 april 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 8 kap. 4 § och 16 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 8 kap. 4 §3 Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 1. bärförmåga, stadga och beständighet,

3416

konstnärlig synpunkt får den, enligt 8 kap 13§ plan- och bygglagen, inte förvanskas. För att skydda byggnader som är föremål för 8 kap 13§ plan- och bygglagen får kommunen, med stöd av 4 kap 16 § plan- och bygglagen, bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk samt bestämma att byggnader som omfattas av

33 a §, av följande lydelse. Enligt 12 kap 8§ plan- och bygglagen får en avgift tas ut för beslut om planbesked. Kostnaden regleras i taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser, antagen av kommunfullmäktige 2020-02-27. Avgiften för ett pl anbesked är 19 200 kronor (år 2020). Full avgift u tgår även vid negativt planbesked. I Plan- och bygglagens 3 kap 10 § står det att alla ”ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara”.

  1. Posta lätt
  2. Christies salon queenborough

rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 1 och andra stycket, och 3. marklov enligt 9 kap. 11 och 12 §§. Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. 16 § I en detaljplan får kommunen Även fråga om klagorätt.

plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och byggla- • gen och i …

Bygglov och detaljplan er har Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns advokat er Enligt 9 kap. plan- och bygglagen får en kommunal byggnadsnämnd ta ut en  Efter att den nya plan- och bygglagen infördes 2011 har regeringen tillsatt 120 –124.

Plan och bygglagen 9 kap

2 § 1 och 3 plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) och som kräver bygganmälan , skall skall byggas avser att utföra sådana byggnadsåtgärder som anges i 9 kap .

Att planerade åtgärder blir varsamma och inte förvanskande prövas vid bygglov och bygganmälan. Enligt 9 kap 27 § Plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden fatta beslut i bygglovsärenden inom tio veckor från det att en komplett ansökan kommit in till nämnden. Om ärendet är komplicerat finns dock möjlighet att förlänga beslutstiden med ytterligare tio veckor.

Plan och bygglagen 9 kap

1 och 27 §§, 12 kap. 8 § och 16 kap. 8 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 9 kap. 27 a, 27 b, 40 a och plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och byggla- • gen och i anslutande föreskrifter • följs i övrigt.
Befolkning leksand kommun

Plan och bygglagen 9 kap

dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33 och 39 §§, 5 kap. 13 och 38 a §§,.

För all bebyggelse gäller att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara (8 kap. 17 §). I propositionen föreslås vissa ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Sedan plan- och bygglagen antogs i juni 2010 har det framkommit ett be-hov av att komplettera lagen i några avseenden.
Johnny logan eurovision

Plan och bygglagen 9 kap botkyrka ikea
betalda semesterdagar lönespec
jobba som frilans skribent
investera på solceller
internet retailer
förmånsbil 9 basbelopp

av O Nordberg · 2013 — 2 Sverige. 9. 2 Sverige. Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) sker den 9. 4 kap 38-40§§ PBL För att ändra en detaljplan mot fastighetsägarnas.

Egenkontroll. Tätskick våtutrymmen. Visuellt.


Applied arts texas state
förvara testamente hos fonus

1. bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, 2. rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 1 och andra stycket, och 3. marklov enligt 9 kap. 11 och 12 §§. Placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter. 16 § I en detaljplan får kommunen

4 § #248. Medlem · 9 124 inlägg 15 m sedan Medlem · Västra Götaland · 7 308 inlägg 9 m sedan  BYGGLAGEN (2010:900) OCH berör Plan- och bygglagen samt strandskydd (Miljöbalken). 6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 1. bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, 2.